PROPOSTES PER A L'IMPULS DEL PACTE NACIONAL D'IMMIGRACIÓ PDF Imprimir a/e

perosnaspapel.jpgLa UGT de Catalunya i la CONC han elaborat unes propostes per a l’impuls del Pacte Nacional Per la Immigració    

 

Més d’un any després de la signatura del Pacte Nacional per la Immigració, la situació a Catalunya demana un nou impuls a aquest pacte. L’agreujament de la crisi econòmica i de l’atur; els discursos polítics que culpabilitzen la immigració de la crisi, de les mancances de la nostra societat de benestar, però també de la manca de seguretat ciutadana, relacionant immigració amb delinqüència, ha comportat el sorgiment de tensions en alguns municipis, que afecten la convivència i la cohesió social. A més, aquesta situació s’ha donat de manera paral·lela a la retallada dels recursos en política social i d’integració. A Catalunya, iniciem un cicle electoral de tres anys: autonòmiques, municipals i generals. Malauradament, algunes forces polítiques volen instrumentalitzar la immigració per treure’n rèdits electorals, jugant amb la por, la mentida, la demagògia, el populisme i els sentiments irracionals per guanyar vots. Aquesta situació preocupant exigeix de les administracions, partits polítics i agents socials i econòmics, una renovació del seu compromís amb el Pacte Nacional i donar un nou impuls a la filosofia i a les mesures previstes en el pacte, com a instrument per consolidar Catalunya com un país de convivència i cohesió social

.

Per a un nou impuls del Pacte Nacional per la Immigració, considerem que s’han de prioritzar, entre altres, les següents mesures ja previstes en el pacte:

1- Evitar la instrumentalització de la immigració i garantir la cohesió social

• Signar el compromís per a la no instrumentalització del fet migratori en els períodes electorals per part dels partits polítics amb representació a Catalunya, sens perjudici de l’aplicació de la legislació que persegueix els delictes d’apologia del racisme i la xenofòbia.

• Fomentar la comprensió del fet migratori a través dels mitjans de comunicació. o Evitar la representació de les imatges estereotipades dels nous catalans i catalanes.

o Promoure l’adhesió de tots els mitjans de comunicació al protocol del Col·legi de Periodistes sobre el tractament mediàtic del fet migratori.

o Donar a conèixer les experiències i el treball positiu al voltant del fet migratori.

o Fomentar la presència de les noves catalanes i catalans en els mitjans de comunicació.

 • Aconseguir el compromís de part de les associacions patronals i sindicats de fomentar la convivència i cohesió social en els centres de treball a través dels acords per a la gestió de la diversitat i no discriminació.

2- Garantir l’accés al padró de tota la població

• La inscripció al padró municipal esdevé una de les vies principals per ajudar a la integració en la societat catalana de totes les persones nouvingudes, perquè això comporta el seu reconeixement i sobretot facilita l’exercici de determinats drets socials, un dels més importants és l’accés a la targeta sanitària. El padró és un instrument essencial per elaborar una planificació dels recursos adaptada a la realitat del conjunt de la població que viu al municipi.

• Cal garantir que es doni compliment al document d’unificació dels criteris d’inscripció al padró municipal elaborat per la Federació de Municipis de Catalunya i Associació de Municipis de Catalunya, aprovat per la Taula de Ciutadania i Immigració el 26 d’octubre de 2009.

3- Preservar el principi d’universalitat dels serveis bàsics

• Evitar la percepció de competència pels serveis públics mantenint, i incrementat quan sigui necessari, els recursos econòmics destinats al mateixos, establint criteris que afavoreixin a aquells municipis on el percentatge d’immigració és mes elevat.

• Incrementar les dotacions pressupostàries corresponents i fer els ajustos organitzatius de plantilla oportuns.

• Consolidar la despesa pública social i reforçar-la.

• Garantir, per part dels poders públics de Catalunya, els recursos per a l’ensenyament del català als nous catalans i catalanes, així com el foment de la seva utilitat i la capacitat d’ús en tots els àmbits de la vida pública de Catalunya   4- Combatre l’economia submergida

• Dotar de més recursos la Inspecció de Treball – des de l’1 de març ja és una competència de la Generalitat- per lluitar contra la sobreexplotació, la competitivitat deslleial i el frau.

5- Garantir la continuïtat del Programa de millora de barris, àrees urbanes i viles, així com el programa “Treball als Barris”.

6- Evitar la creació de nuclis d’infrahabitatge i sobreocupació associats a la població d’origen estranger.

• Mantenir la línia d’ajuts al pagament de lloguers per subvencionar les rendes de lloguer a les llars en risc d’exclusió.

• Donar sortida a les necessitats en habitatge que els sectors socials amb necessitats especials tenen.

• Evitar la segregació residencial.

7- Joventut i polítiques d’igualtat entre dones i homes

• Cal oferir una orientació educativa i professional que eviti l’abandonament educatiu i formatiu prematur.

• Reforçar les mesures contra la discriminació per raó d’origen en l’accés al mercat de treball.

• Evitar la formació de mecanismes formals i informals de segregació especialment en els àmbits on el jovent d’origen estranger té una presència directa.

• Fomentar la participació del conjunt de la població jove a les xarxes de participació ciutadana com a via per ser reconeguda i per sentir-se identificada amb la cultura catalana.

• Oferir la possibilitat, per part dels recursos públics i privats, perquè la joventut defineixi els seus propis espais d’expressió i participació, afavorint la interacció amb la resta de moviments socials i culturals, tot respectant el pluralisme de la societat.   8- Reforçar les accions dels serveis de seguretat ciutadana

• Reforçar la formació en una societat diversa i en contra del racisme i la xenòfoba als cossos i forces de seguretat.   • Reforçar les accions de la policia de proximitat com a forma eficaç contra els veritables delinqüents, evitant les intervencions espectaculars i indiscriminades que poden provocar més tensió .

• Apropar els serveis policials a les persones immigrades. 

 9. Agilitació procediments administratius

• Assegurar la resposta, en quinze dies, de l’administració de la Generalitat, a totes les sol·licituds d’estrangeria que són competència pròpia de Catalunya.

• Instar al govern central a flexibilitzar els requisits de renovacions per evitar que persones immigrades regulars caiguin en la irregularitat a causa de l’atur i la manca de cotització a la Seguretat Social.   10- Destinar més recursos per a l’aplicació del Pacte

• Mantenir el pressupost dedicat a municipis i entitats socials que participen activament en l’acollida als nous catalans i catalanes. • Més recursos als municipis que tenen una elevada concentració de nous catalans i catalanes.

• La Generalitat de Catalunya ha de dedicar un pressupost propi al marge del pressupost que dóna el Govern central per a les polítiques d’acollida, d’integració, de convivència i de cohesió social. El cobrament de les taxes de les sol·licituds d’estrangeria i les infraccions derivades de les actuacions de la Inspecció de Treball en matèria d’estrangeria han de servir per reforçar aquest pressupost propi de la Generalitat. • Instar el Govern central la recuperació del Fons per a la integració destinat a comunitats autònomes i municipis i que s’ha vist retallat en un 47% al 2010

11- Seguiment i avaluació

• Constituir un Grup de Treball Permanent per avaluar l’execució de totes les mesures previstes en el Pacte diagnosticant, detectant i prevenint conflictes relacionats amb la convivència i la cohesió social en Catalunya.    Barcelona, 18 de març de 2010  
 
< Anterior   Següent >Agenda d'AMIC-UGT

Sense esdeveniments

BLOCS DE LES NOSTRES CAMPANYES


 


Image